Vipassana Research Center
MITRA Upakram

     Connect with Mitra Upakram   Connect with Mitra Upakram  Video  
Designation Name Mobile LandLine Email Id Address
DYDE Shri. R.V.Godhane 9011939681 020-26125696 NA Regional Deputy director office,Kolhapur
DIVISIONAL HEAD Mr. Prakash & Mrs. Shubhangi Borse 9823084990 NA borsepatil@gmail.com C/o Rahul Borse, Flat No. 402, Vijayraj Apartment, Near Vidya Vikas Hospital, Gangapur Road, Nashik-422 013
CEO Shri. D. G. Mhaisekar NA 0231-2655598 ceozp.kolhapur@maharashtra.gov.in NA
EO PRIMERY Mr. R. Y. Agham 9552527670 0231-2651631 ssakolhapur@gmail.com NA
EO SECONDARY Mr. B. N. Patil 9960335003 0231-2668229 NA NA
EO SECONDARY Mr. B. N. Patil 9960335003 0231-2668229 NA NA
EO SECONDARY Mr. B. N. Patil 9960335003 0231-2668229 NA NA
DISTRICT CORDINATOR MR. KADAM 8975421409 / 9657671976 NA NA NA
CORDINATING AT Mr. T.R Patil NA NA NA NA
DISTRICT REPRESENTATIVE 1 Mr. Amol Mithari 9028936233 NA amolmithari99@gmail.com NA
DISTRICT REPRESENTATIVE 2 Shri. Rajul Lineswala 9422044063 NA rajurviengineers@gmail.com NA