Vipassana Research Center
MITRA Upakram

     Connect with Mitra Upakram   Connect with Mitra Upakram  Video  
Designation Name Mobile LandLine Email Id Address
DYDE Mr R V Godhane 9011939681 02026125696 xxxxxx Regional Deputy director office,Pune
DIVISIONAL HEAD Mr. Prakash & Mrs. Shubhangi Borse 9823084990 NA borsepatil@gmail.com C/o Rahul Borse, Flat No. 402, Vijayraj Apartment, Near Vidya Vikas Hospital, Gangapur Road, Nashik-422 013
CEO Shri. T.G.Kasar NA 0217-2625500 ceozp.solapur@maharashtra.gov.in NA
EO PRIMERY Mr. R. H. Babar 9420485581 0217-2726538 NA NA
EO SECONDARY Mr. V. R. Sargar 9890548748 0217-2728044 rmsasolapur@gmail.com NA
DISTRICT CORDINATOR MR. SWAMI 9561767451 NA NA NA
CORDINATING AT Dr. Nikhil Mehta 9665012251 NA nikhilmehta68@yahoo.co.in NA
DISTRICT REPRESENTATIVE 1 Shri. Dilip Kate 9420199637 NA dpkate@gmail.com NA
DISTRICT REPRESENTATIVE 2 Shri. Keshav Shinde 9422069461 NA suyashgurukul@gmail.com NA